• തൊലികളഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി
  • തൊലികളഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി

തൊലികളഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി