• ഉത്പാദന പ്രക്രിയ
  • ഉത്പാദന പ്രക്രിയ

ഉത്പാദന പ്രക്രിയ

വെളുത്തുള്ളി (allium sativum l.) ചൈനയിലുടനീളം കൃഷി ചെയ്യുന്നു.

പുതിയ ബൾബുകൾ കഴുകി - കഷണങ്ങളായി മുറിക്കുക - അടുപ്പിൽ ഉണക്കുക.അതിനുശേഷം, അടരുകൾ വൃത്തിയാക്കി പൊടിച്ച്, ആവശ്യാനുസരണം അരിച്ചെടുക്കുന്നു.

നമുക്ക് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു നുള്ള് നിർജ്ജലീകരണം വെളുത്തുള്ളി പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർജ്ജലീകരണം ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ണം നിർജ്ജലീകരണം ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണങ്ങളോ ആവശ്യമാണെങ്കിലും, ഉൽപാദന പ്രക്രിയ ഒട്ടും ലളിതമല്ല.

ഉത്പാദന പ്രക്രിയ